Nr: 54 din: 23 09 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ONCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului