Nr: 53 din: 23 09 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ONCEŞTI, JUDETUL BACĂU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului