extrase din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală
Art.38 – (1) Consiliul local are inițiativa și hotaraște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competenta altor autoritați publice, locale sau centrale.
(2) Consiliul local are următoarele atribuții principale:
a) alege din rândul consilierilor viceprimarul respectiv viceprimarii, dupa caz; stabileste, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;
b) aprobă statutul comunei sau al orașului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului;
c) avizează sau aprobă, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului, documentații de amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare județeana regională, zonală și de cooperare transfrontalieră, în condițiile legii;
d) aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exercitiului bugetar; stabilește impozite și taxe locale, precum și taxe speciale, în condițiile legii;
e) aprobă, la propunerea primarului, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și functionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituțiilor și serviciilor publice, precum și ale regiilor autonome de interes local;
f) administrează domeniul public și domeniul privat al comunei sau orașului;
g) hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei sau orașului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;
h) hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau orașului, după caz, în condițiile legii;
i) înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local; urmăreste, controlează și analizează activitatea acestora, instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare și funcționare pentru instituțiile și serviciile publice de interes local, numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, conducătorii serviciilor publice de interes local, precum și pe cei ai instituțiilor publice din subordinea sa; aplică sanctiuni disciplinare, în condițiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
j) hotarăște asupra înființării și reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în numele unitații administrativ-teritoriale, toate drepturile acționarului la societațile comerciale pe care le-a înființat; hotărăște asupra privatizării acestor societați comerciale; numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, membrii consiliilor de administrație ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
k) analizează și aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localitaților, stabilind mijloacele materiale și financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acțiuni de aparare împotriva inundațiilor, incendiilor, dezastrelor și fenomenelor meteorologice periculoase;
l) stabilește măsurile necesare pentru construirea, întreținerea și modernizarea drumurilor, podurilor, precum și a întregii infrastructuri aparținând căilor de comunicații de interes local;
m) aprobă, în limitele competentelor sale, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local și asigură condițiile necesare în vederea realizării acestora;
n) asigură, potrivit competențelor sale, condițiile materiale și financiare necesare pentru buna funcționare a instituțiilor și serviciilor publice de educație, sănătate, cultură, tineret și sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, de sub autoritatea sa; urmărește și controlează activitatea acestora;
o) hotărăște, în localitatile cu medici sau cu personal sanitar în numar insuficient, acordarea de stimulente în natura și în bani, precum și de alte facilități, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populație; asemenea facilități pot fi acordate și personalului didactic;
p) contribuie la organizarea de activități stiintifice, culturale, artistice, sportive și de agrement;
q) hotaraste cu privire la asigurarea ordiniei publice; analizează activitatea gardienilor publici, poliției, jandarmeriei, pompierilor și a formatiunilor de protectie civilă, în condițiile legii, și propune masuri de îmbunătățire a activității acestora;
r) actionează pentru protecția și refacerea mediului înconjurător, în scopul creșterii calității vieții; contribuie la protecția, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervațiilor naturale, în condițiile legii;
s) contribuie la realizarea măsurilor de protecție și asistență socială; asigură protecția drepturilor copilului, potrivit legislației în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale; înființează și asigură funcționarea unor instituții de binefacere de interes local;
t) inființează și organizează targuri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracție, baze sportive și asigură buna funcționare a acestora;
u) atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de strazi, de piete și de obiective de interes public local; v) conferă persoanelor fizice române sau straine, cu merite deosebite, titlul de cetățean de onoare al comunei sau al orașului;
x) hotărăște, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăște înfrățirea comunei sau orașului cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte țări;
y) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau din strainătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune;
z) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;
w) asigură libertatea comerțului și încurajează libera inițiativă, în condițiile legii.