Asistență socială

  1. Acte necesare pentru ajutor social
- Cerere si declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului social;
- Acte doveditoare privind componenta familiei
-
Hotarare definitiva de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, mandatul poştal in care se specifica cuantumul alocaţiei de întreţinere primita de la DGMSS.
- Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
- Acte din care sa rezulte încadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate in întreţinere + talon + adeverinţa salariu însoţitor; 
- Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţa fond de stat sau chiriaş la proprietar + schiţa locuinţei;
- Persoanele care au copii rezultaţi din relaţii de concubinaj si recunoscuţi trebuie sa prezinte hotărârea judecătoreasca privind stabilirea domiciliului minorului si a pensiei de întreţinere conform prevederilor Codului Familiei; 
- Soţii despărţiţi in fapt cu copii trebuie sa prezinte hotărârea judecătoreasca privind stabilirea domiciliului minorului si a pensiei de întreţinere conform prevederilor Codului Familiei; In cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătoreasca  privind pensia de întreţinere; 
- Pentru a demonstra modul de gospodărire trebuie sa prezinte declaraţie notariala din care sa rezulte acest lucru;
- Persoanele apte de munca care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului ca sunt in evidenta Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Munca pentru încadrarea in munca si nu au refuzat nejustificat un loc de munca oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesionala;
- Certificat de rol fiscal
- Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice din care sa rezulte daca realizează venituri din activităţi pe cont propriu; 
- Adeverinţa de la Registrul Agricol; 
- In cazul persoanelor singure/familiilor cu reşedinţa, se va prezenta adeverinţa de la primarul localităţii de domiciliu din care sa rezulte ca nu beneficiază de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care sa rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol in localitatea respectiva, certificat de venituri din care sa rezulte daca obţine venituri din activităţi pe cont propriu; 
- Acolo unde s-a stabilit obligativitatea plaţii unei pensii de întreţinere in urma divorţului, se va prezenta hotărâre judecătoreasca de divorţ, hotărâre judecătoreasca privind pensia de întreţinere, talonul sau mandatul poştal;
- Certificat medical privind incapacitatea de munca ( acolo unde este cazul);
- In cazul copiilor de vârsta şcolara care nu urmează o forma de învăţământ organizata potrivit legii se va prezenta declaraţie notariala; 
- In cazul in care soţul satisface serviciul militar obligatoriu se va prezenta adeverinţa de la Centrul Militar in care se va specifica perioada si cuantumul ajutorului acordat soţiei; 
- Talon şomaj;
- Talon alocaţie de stat pentru copil preşcolar;
- Adeverinţa de elev in care se va specifica daca beneficiază de alocaţie de stat si bursa (cuantumul); 
- Talon pensie + Decizie pensie; 
- Persoana inapta de munca trebuie sa prezinte decizie pentru pierderea capacitaţii de munca
 (gradul I sau II invaliditate); 
- In cazul femeilor peste 60 ani si bărbaţii peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta declaraţie notariala din care sa rezulte aceasta;
- Talon pensie de urmaş + decizie in cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
- In cazul salariaţilor adeverinţa eliberata de angajator in care se va specifica salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii de ajutor social; 
- In cazul persoanelor angajate pe baza de convenţie civila de prestări servicii adeverinţa eliberata de angajator cu salariul net realizat in luna anterioara.

 Condiţii de acordare a ajutorului social
          Cererea si declaraţia pe proprie răspundere, precum si celelalte acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate, se înregistrează la sediul primăriei comunei Traian
          Pentru soluţionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va efectua anchete sociale la domiciliu sau, după caz la reşedinţa solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant in cazul celor fără locuinţă.
          In vederea acordării ajutorului social, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure, se va tine cont si de bunurile existente in gospodărie, ce depăşesc cantitativ, categoriile de bunuri prevăzute in lista bunurilor considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, luându-se in calcul veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor respective.
          De asemenea, persoanele apte de munca care solicita ajutor social si care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au următoarele obligaţii:
            - Sa dovedească, din 3 in 3 luni, cu adeverinţa eliberata de Agenţia Teritoriala pentru Ocuparea Forţei de Munca ca: sunt înregistrate ca persoane in căutarea unui loc de munca, nu au refuzat un loc de munca, nu au refuzat participarea la serviciile pentru stimularea forţei de munca, la servicii de formare profesionala sau participare la un program de pregătire profesionala.
               - Sa presteze lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local.
          Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţia scrisa a primarului.
          In vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni.

 2. Acte necesare pentru alocaţia complementara
          Primirea si înregistrarea cererilor pentru acordarea alocaţiei familiei complementare se realizează la sediul Primăriei comunei Traian.
- Livretul de familie eliberat de serviciul de stare civila al primăriei de domiciliu;
- Buletin de identitate, carte de identitate, carte provizorie de identitate;
- Certificat de căsătorie;
- Certificat de deces (acolo unde este cazul);
- Certificat de naştere pentru copiii pana la 18 ani;
- In cazul divorţului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătoreasca in care se va face referire la încredinţarea minorului si obligaţia legala de întreţinere;
- În cazul copiilor rezultaţi din relaţiile de concubinaj, se va prezenta hotărârea judecătoreasca de stabilire a domiciliului minorilor si obligaţia legala de întreţinere aşa cum prevede Codul familiei; 
- Pentru copilul dat spre adopţie, se va prezenta hotărârea judecătoreasca de adopţie;
- Pentru copilul dat in plasament familial sau încredinţat, se va prezenta hotărârea comisiei privind protecţia copilului;
- In cazul in care pentru un copil s-a stabilit tutela sau curatela, se va prezenta dispoziţia primarului eliberata de serviciul autoritate tutelara; 
- Hotărârea judecătoreasca prin care soţul/soţia este arestat preventiv pentru o perioada mai mare
 de 30 de zile, sau executa o pedeapsa privata de libertate si nu participa la întreţinerea copiilor;
-Adeverinta de şcoala in care se va specifica daca copilul primeşte alocaţie de stat si daca beneficiază de bursa se va specifica cuantumul, document care va fi prezentat din 3 in 3 luni;
-Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice din care sa rezulte daca realizează venituri din activităţi pe cont propriu, si declaraţie notariala pe propria răspundere, documente care vor fi prezentate din 6 in 6 luni;
-Adeverinta de salariat, in care se va specifica salariul net si bonuri de masa, document care va fi prezentat din 6 in 6 luni;
-Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);
-In cazul familiilor cu reşedinţa, sau cei care trăiesc pe raza sectorului 6, se va prezenta adeverinţa de la primarul -localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca nu beneficiază de alocaţie familia complementara conform O.U.G nr.105/2003 si certificat de venituri din care sa rezulte daca obţine venituri din activităţi pe cont propriu;
-Orice alte acte pentru dovedirea componentei familiei si veniturile realizate de membrii familiei;
 -Dosar cu şină.

Condiţii de acordarea a alocaţiei complementare
          Cererea pentru acordarea alocaţiei familiale complementare, precum si celelalte acte doveditoare privind componenta familiei si veniturilor realizate, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C.
         Pentru soluţionarea cererii privind alocaţia familiala complementara, se va efectua ancheta sociala la locul unde solicitantul împreuna cu familia sa locuieşte, ori la locul desemnat de solicitant in cazul celor fără locuinţa.
         Stabilirea sau respingerea dreptului la alocaţia familiala complementara, se face prin dispoziţia scrisa a primarului.
         In vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a alocaţiei familiale complementare, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni.

Cuantumul alocaţiei familiare complementare
-36  lei   pentru familia cu un copil;
-42  lei   pentru familia cu 2 copii;
-47  lei   pentru familia cu 3 copii;
-52  lei   pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii; 

3. Acte necesare pentru alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
        Primirea si înregistrarea cererilor pentru acordarea alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentala se face la sediul Primăriei comunei Traian.
        Familiile formate din persoana singura si copiii in vârsta de pana la 18 ani aflaţi in întreţinerea acestora, care locuiesc împreuna, daca acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 176 lei.
- Livretul de familie eliberat de serviciul de stare civila al primăriei de domiciliu; 
- Buletin de identitate, carte de identitate, carte provizorie de identitate; 
- Certificat de căsătorie; 
- Certificat de deces (acolo unde este cazul); 
- Certificat de naştere pentru copiii pana la 18 ani; 
- In cazul divorţului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătoreasca in care se va face referire la încredinţarea minorului si obligaţia legala de întreţinere; 
- In cazul copiilor rezultaţi din relaţiile de concubinaj, se va prezenta hotărârea judecătoreasca de stabilire a domiciliului minorilor si obligaţia legala de întreţinere aşa cum prevede Codul familiei; 
- Pentru copilul dat spre adopţie, se va prezenta hotărârea judecătoreasca de adopţie; 
- Pentru copilul dat in plasament familial sau încredinţat, se va prezenta hotărârea comisiei privind protecţia copilului; 
- In cazul in care pentru un copil s-a stabilit tutela sau curatela, se va prezenta dispoziţia primarului eliberata de serviciul autoritate tutelara; 
- Hotărârea judecătoreasca prin care soţul/soţia este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, sau executa o pedeapsa privata de libertate si nu participa la întreţinerea copiilor; 
- Adeverinţa de şcoala in care se va specifica daca copilul primeşte alocaţie de stat si daca beneficiază de bursa se va specifica cuantumul, document care va fi prezentat din 3 in 3 luni; 
- Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice Sector 6  (str. Popa Tatu nr. 7) din care sa rezulte daca realizează venituri din activitati pe cont propriu, si declaraţie notariala pe propria răspundere, documente care vor fi prezentate din 6 in 6 luni; 
- Adeverinţa de salariat in care se va specifica salariul net si bonuri de masa, document care va fi prezentat din 6 in 6 luni; 
- Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii); 
- In cazul familiilor cu reşedinţa, sau cei care trăiesc pe raza sectorului 6, se va prezenta adeverinţa de la primarul localităţii de domiciliu, din care sa rezulte ca nu beneficiază de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentala conform O.U.G nr.105/2003 si certificat de venituri din care sa rezulte daca obţine venituri din activitati pe cont propriu; - - Orice alte acte pentru dovedirea componentei familiei si veniturile realizate de membrii familiei; 
- Dosar cu şina.

Condiţii de acordare
        Cererea pentru acordarea alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentala, precum si celelalte acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate, se înregistrează la sediul Primăriei comunei Traian.
        Pentru soluţionarea cererii privind alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala, se va efectua ancheta sociala la locul unde solicitantul împreuna cu familia sa locuieşte, ori la locul desemnat de solicitant in cazul celor fără locuinţa.
        Stabilirea sau respingerea dreptului la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala, se face prin dispozitie scrisa a primarului.
        In vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentala,  se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni.
Cuantumul alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentala
- 52  lei   pentru familia cu un copil;
- 62  lei   pentru familia cu 2 copii; 
- 70  lei   pentru familia cu 3 copii; 
- 79  lei   pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii; 

3. Acte necesare pentru încălzire a locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
        Primirea si înregistrarea cererilor si declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.
        Pentru sezonul rece, familiile si persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit in condiţiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, este de pana la 500 lei
.
- Acte doveditoare privind componenta familiei: 
        *B.I. - buletin identitate
        *C.I – carte de identitate
        *C.I.P – carte de identitate provizorie - 
        *Certificat naştere copil 
- Acte doveditoare privind veniturile  realizate: 
         *Talon indemnizaţie şomaj; 
         *Talon pensie ; 
         *Talon pensie de urmaş in cazul copiilor care au părinţi decedaţi; 
-In cazul salariaţilor adeverinţa eliberata de angajator, in care se va specifica salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii de ajutor de căldura; 
-In cazul persoanelor angajate pe baza de convenţie civila de prestări servicii, adeverinţa eliberata de angajator cu salariul net realizat in luna anterioara; 
-Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice, din care sa rezulte daca realizează venituri din activitati pe cont propriu - pentru persoanele care nu realizează venituri; 
-Adeverinta elev, in care sa se specifice daca primeşte bursa sau nu; 
-Talon alocaţie copil preşcolar; 
-Alte acte doveditoare care sa justifice veniturile realizate de familie, precum si componenta acesteia. 
-Actul doveditor privind proprietatea sau contractul de închiriere pentru locuinţa pentru care solicita ajutorul de încălzire cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. 
Condiţii de acordare
        Cererea si declaraţia pe propria răspundere, precum si celelalte acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate, se înregistrează la sediul Primăriei comunei Traian.
        Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei se face prin dispoziţia scrisa a primarului.
        Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, se stabileşte in funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, după cum urmează:
- venit pana la 125 lei   -   se acorda 46 lei; 
- intre 125 lei si 170 lei -   se acorda 42 lei; 
- intre 170 lei si 210 lei -  se acorda  38 lei; 
- intre 210 lei si 250 lei -  se acorda  34 lei; 
- intre 250 lei si 290 lei -  se acorda  30 lei; 
- intre 290 lei si 345 lei -  se acorda  26 lei; 
- intre 345 lei si 390 lei -  se acorda  22 lei; 
- intre 390 lei si 440 lei -  se acorda  18 lei; 
- intre 440 lei si 500 lei -  se acorda  14 lei; 
4. Alocaţia pentru copii nou născuţi
        Se acorda, in condiţiile Legii 416/2001, pentru fiecare dintre primii 4 copii născuţi vii (înainte de împlinirea vârstei de 6 luni), o singura data pentru fiecare copil, si este in cuantum de 204 lei. 
        Dosarul de depune si se înregistrează la primăria localităţii in care domiciliază mama sau, după caz, unde a fost înregistrata naşterea copilului, si cuprinde:
•  cerere; 
•  certificatul de naştere al copilului pentru care se solicita alocaţia - original si copie; 
•  declaraţia pe proprie răspundere privind rangul copilului nou-născut; 
•  copii de pe certificatele de naştere ale copiilor născuţi anterior, unde este cazul5. Alocaţia de plasament
        Se acorda copiilor pentru care "Comisia pentru protecţia copilului aflat in dificultate", instituita conform OUG 26/1997 republicata, a hotărât plasamentul sau încredinţarea la persoane sau familii, altele decât cele naturale, sau asistenţi maternali.
        Alocaţia de plasament se acorda lunar, este in cuantum de 82 lei.
        Sumele se derulează prin D.M.S.S.F. care, in baza hotărârilor emise de Comisia pentru protecţia copilului, solicita M.M.S.S.F. fondurile necesare.
        Modificările de orice natura (adresa, domiciliu, nume etc.) se vor efectua in baza hotărârilor emise de  Comisia pentru protecţia copilului

6. Susţinerea familiei in vederea creşterii copilului
         Începând cu 1 ianuarie 2007:
 indemnizaţia pentru creşterea copilului este in cuantum de 600 lei
• stimulent pentru părinţii care se întorc la serviciu, in cuantum de 100 lei;
• alocaţie de stat pentru copii in cuantum de 200 RON, universal, pentru toţi copiii, pana la împlinirea de câtre aceştia a vârstei de 2(3) ani , indiferent daca părinţii realizează sau nu venituri profesionale
Condiţii de acordare a drepturilor prevăzute mai sus:
- sunt cetăţeni romani sau, după caz, străini ori apatrizi;
- au domiciliul sau reşedinţa in România, conform legii;
- locuiesc împreuna cu copilul/ copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de creşterea si îngrijirea acestuia/ acestora.
        Realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit, timp de 12 luni, in ultimul an anterior datei naşterii copilului

        Perioada reprezentând 12 luni de venituri profesionale supuse impozitării poate fi constituita din:
• Perioada de realizare a veniturilor salariale, venituri din activitatea independente, activitatea in agricultura;
• Perioada in care a însoţit soţul/soţia in misiune permanenta in străinătate;
• Perioada in care s-a beneficiat de indemnizaţie de şomaj ori s-a realizat stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in condiţiile prevăzute de actele normative care reglementează concedierile colective;
• Perioada de concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
• Perioada in care s-au realizat stagii asimilate de cotizare in sistemul public de pensii, înainte de 1 ianuarie 2006, stagiu de cotizare pe baza de contract individual de asigurare sociala;
• Perioada in care s-au realizat stagii asimilate de cotizare in sistemul public de pensii ( cf. art. 38 alin.(1) din Legea nr. 19/2000 );
• Perioada in care s-a beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului. 
        Pentru constituirea celor 12 luni de venituri profesionale se iau in calcul inclusiv fracţiunile de luna, acestea fiind considerate luna întreaga.

        Indemnizaţia pentru creşterea copilului sau, după caz, stimulentul, se acorda:
• Pentru fiecare dintre primele trei naşteri survenite după 2006;
• Pentru primii trei copii incredintati in vederea adopţiei, adoptaţi sau aflaţi in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si cei pentru care a fost instituita tutela.
        
       Solicitarea drepturilor:
• Dreptul se deschide la cererea părintelui indreptatit;
* Formularul de cerere poate fi ridicat de solicitanţi de la Primăria comunei Traian.
• Cererea completata se depune împreuna cu actele de mai jos ce alcătuiesc dosarul la primăria de domiciliu;
• Dosarul trebuie sa cantina următoarele documente: 
·                                 cerere si declaraţie pe propria răspundere;
- actul de identitate al solicitantului;
- certificatul de naştere al copilului si, după caz, livretul de familie;
- certificatul de persoana cu handicap al copilului, după caz;
- adeverinţa de la angajat sau alte acte necesare (conform art.8 alin.1) dovedirii faptului ca in ultimele 12 luni s-au realizat venituri supuse impozitării conform Codului Fiscal.
     
        Dreptul se acorda astfel:

a) începând cu ziua următoare celei in care încetează, conform legii, concediul de maternitate( 42 zile si plata indemnizaţiei aferente, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucrătoare de la aceasta data;
b) începând cu data naşterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucrătoare, in cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizaţiei aferente.
c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucrătoare, de la data la care s-au aprobat, ori după caz, s-au instituit masurile de protecţie a copilului.
d) de la data depunerii cererii pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevăzute la lit.a) ,b), c).

Înapoi


Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează